Klimaendringene

English version

Miljø-ødeleggelser og utarming av økosystemer er alvorlige problemer i vår tid. Den største utfordringen er global oppvarming og klimaendringer.

 

Mytemakere, klima og realitetsorientering
Vitenskapelig skepsis er sunt. Forskere bør alltid utfordre seg selv til å forbedre sin forståelse. Men klimafornekterne er ikke der. Uten å sette seg inn i faktagrunnlaget hiver de ut påstander, spekulasjoner og ubegrunnet kritikk av bevis som støtter menneskeskapt global oppvarming.

Over til fornybar energi – nå
Hvem tjener på fortsettelse av olje-alderen? Hvem er villige til å risikere barns og barnebarns framtid for kortsiktig profitt? Hvem er mot en rask overgang fra fossil energi til fornybar energi? Er menneskeskapt global oppvarming og krig i Midtøsten deler …

Klimaendringer har skjedd før
Ja, klimaet har variert før – mange ganger – lenge før menneskene fantes.  For flere hundre millioner  år siden slapp enorme, ikke-eruptive vulkaner  ut klimagasser i tusenvis av år.  Det ga mer drivhusgasser i atmosfæren, og varmere klima. Super-vulkanutbrudd har…

Nøkkeltall:

 • 2 ° C

I København-avtalen av 2009 ble 167 land enige om at for å unngå farlige vippepunkter, bør den globale oppvarmingen ikke overstige 2 grader (). Dessverre er det ikke sikkert at så lenge vi holder oss under to grader stigning er vi trygge. Noen mener to-graders-målet er . To-graders grensen er mer basert på politiske forhandlinger enn på vitenskap. Det vitenskapelige flertall foretrekker mindre enn en grad økning i global gjennomsnittstemperatur. Risikoen med en grads økning kan være som å spille russisk rulett med en kule i magasinet. En to graders økning betyr å legge to kuler i magasinet.  Med tre graders økning blir det tre kuler i magasinet. Sannsynlig resultat er “” i våre barns levetid. Verst tenkelig utfall er  

 • 565 Gigatonn

En gruppe forskere har beregnet at det er et rimelig håp om å kunne holde global oppvarming under 2 °C innen midten av århundret hvis vi begrenser våre karbonutslipp til totalt 565 ytterligere gigatonn. (Giga – milliard). Dette tilsvarer en grense på mindre enn 450 ppmv  klimagasser  i atmosfæren. (Dette er trolig svært optimistisk.  CO2-innholdet er nå  på over 400 ppmv storedeler av året, mens konsentrasjonen av klimagasser allerede er over 470 ppmv).

 • 2795 Gigatonn

Mengden karbon i  påviste olje-, kull- og gassreserver  – det  vi nå planlegger å brenne – er 2795 gigatonn. Dette er fem ganger mer enn vår “kvote”. ()

 • 5% økning i luftfuktighet i atmosfæren for hver 1°C økning i global gjennomsnittsstemperatur

Varmere hav og luft betyr stigende luftfuktighet – med store regionale variasjoner. For det første er vanndamp den viktigste drivhusgassen. Mer fuktighet er en viktig forsterknings- mekanisme. Dernest betyr mer vanndamp i luften tyngre nedbør og flom. Mer varm vanndamp i luft fører gjerne  til mer ekstremvær (), (, 2012).     |   (Guardian, Feb 2013)   |   |  

 • 30% økning i strålingspådriv siden 1990

National Oceanic and Atmospheric Administration drivhusgassindeks  viser at fra 1990 til 2011 økte strålingspådriv av langlivede klimagasser  med 30%. CO2 står for ca 80% av denne økningen (, 2012).  ( World Bank, 2012: ).   |    |   (NOAA, Jan 2013)  |     |     | (March 2013)  |   |   (March 2013)

 •   473 ppm GHG

Totalt strålingspådriv fra alle langlivede klimagasser tilsvarte  473 CO2 enheter  i 2011 (, 2012).

Increase in GHG radiative forcing since 1990

Source:

Dette innebærer en klar langsiktig oppvarming : Gjennomsnitt , , og  månedlige globale overflate-temperaturavvik 1970-2011 |      |    |     |    |     |      |      |     |    | (ENS Jan 2013)  |   (GP Jan 2013)  |   |     |    |   |   (Guardian 2013)  |   (Guardian, Jan 2013) | | (Guardian, Feb 2013)  |     |    |      |    |    |     |    |    |   |  

 • 90 millioner fat olje per dag

Hver dag  brenner vi mennesker mer enn svimlende 90 millioner fat olje og en tilsvarende mengde av kull og gass. Produksjonen av CO2, som et uunngåelig resultat, betyr at vi pumper over 35 milliarder tonn karbondioksid årlig  til vår felles atmosfære. Denne karbondioksiden kan ikke bare forsvinne. Noe tas opp av vegetasjon og hav. Noe  forblir i atmosfæren i flere tiår eller i århundrer.

Dette betyr at hvis vi forholder oss mer til harde realiteter enn til illusjoner, vil det meste av den gjenværende oljen til slutt være uten verdi fordi:

 1. hvis vi brenner all olje og kull, vil våre klima-og økosystemer  passere katastrofale vippepunkter
 2. etterspørselen etter dyr olje vil gå ned når stadig mer effektive energikilder som solenergi, vindkraft, tidevann og geotermisk erstatter forurensende og stadig dyrere fossilt brensel. – De vanskeligst tilgjengelige oljekildene vil ikke bli tatt i bruk uten tung subsidiering og de reelle prisene på marginale oljekilder vil raskt overstige prisene på miljøvennlig energi .
 3. de politiske kostnadene ved fortsatt kanalisering av elver av petro-dollar til brutale, fundamentalistiske og korrupte regimer i Midtøsten, det eneste stedet igjen med billig, konvensjonell olje, er altfor høy for  egne befolkninger så vel som for resten av verden.

Verdens rikeste og mektigste
De , de fleste av dem oljeselskaper, er alle større økonomier enn 180 land. “Arab-American oil company” () antas å være e, dobbelt så rikt som Exxon-Mobil. Den kombinerte rikdommen til   med partnere (de gigantiske oljeselskapene fra oljekartellet “Syv søstre” (““) er en av verdens største økonomiske enheter, om ikke den største.   (Forbes)  |   (Forbes 2012). |   (CNN money2012)

Vår daglige olje
Global oljeproduksjon er på noe over 90 millioner fat olje daglig. Prisen er  ca USD 90-120 per fat. Denne enorme pengestrømmen er bare for rå-olje. Legg til verdien av detaljhandelen med ulike petroleum-produkter verden over. På toppen av dette kommer omsetningen av kull og gass. Inntektene på fossil energi er astronomiske.  De som kontrollerer denne handelen får profitten. Alle levende vesener må betale regningen for de eksternaliserte kostnadene. Kilde: International Energy Agency; .    |      |      |    |    |  

“Big oil”, også kalt, har en enorm politisk makt verden over – og vet å bruke den.

Det er åpenbart at disse bedriftene kan og vil gjøre hva som helst for å holde “fossilt-brensel-paradigmet” gående noen år til. De har massevis med politisk makt til å utsette det uunngåelige paradigmeskiftet.  Subsidiert oljeindustri kan utkonkurrere miljøvennlig energi  i ennå noen tid. Den dagen verdens politikere flytter de perverse oljesubsidiene over til bærekraftig energi, har “de fossile” tapt og menneskeheten tatt et langt steg nærmere bærekraftige samfunn.

   |     (Nov 2012)  |    |    |     |    (Jan 2013)  |      |   (Scientific American 2013)    |   (Nature 2013)  |    |   |     |   

De fleste land er avhengige av olje, gass og kull som energikilder. Mer enn 80% av verdens energi hentes fra fossile brensler. Årsaken er høy energitetthet, overflod og til nå relativt lave kostnader. Problemene kan deles i fire kategorier:

1. Miljøforurensning.
Kull og olje inneholder mange forskjellige kjemikalier og partikler som kan være n, for eksempel karbonpartikler, NOx, VOCs, og skade miljøet, for eksempel svovel. .

2. Ressursene er begrenset.
Fossile brensler er endelige. Før eller senere renner ressursene ut. Vi bruker de billige og lett tilgjengelige kildene først. Vi blir “hekta” og avhengige. Når kildene når toppen (som nå), vil dyrere og mindre lett tilgjengelige kilder bli utnyttet (med subsidier) – og produktene selges til en mye høyere utsalgspris. Overskuddet for personer som kontrollerer gamle og billige olje-brønner vil være svimlende inntil et paradigmeskifte.

3. Ujevn geografisk fordeling  og logistikkproblem.
De store reservene av billig, konvensjonell råolje er konsentrert i Midtøsten, kontrollert av regimer, selskaper eller personer med egne agendaer. I et globalt energimarked spiller amerikansk og canadisk fracking liten rolle for prisdannelse. Etterspørselen etter konvensjonell olje går ikke ned, i hvert fall ikke så lenge oljeutvinning subsidieres til de grader som det gjøres i dag. Ekstremislam = petro-islam = “beduin”-islam = wahhabister og salafister. En grunn til at wahhabister og salafister telles i millioner og ikke i tusener er olje. Petro-islam kontroller og instruerer i stor grad  de store amerikanske oljeselskapene og deres propagandamaskineri. De instruerer Rupert Murdochs medieimperium og Fox News. De kjøper stadig flere vestlige banker. Fossil energi-samfunn er sårbare for leveringssvikt og ville prissvingninger. Fossil energi-samfunn er avhengige av gode forhold til  korpokratiske grupper som verdens største oljeselskap og deres allierte petro-tyranner. De som misliker spredning av ekstreme, fundamentalistiske religionsretninger bør virkelig tenke over to ganger om det er fossil-paradigmet de vil fortsette å støtte. Pussig nok har vestlige høyrepolitiske retninger med uttalt anti-islamske holdninger hittil vært den fossile industriens beste venn.

4. CO2-utslipp og klimaendringer.
Klimaforskere verden over har dokumentert bevis for global oppvarming i  luft, land og sjø, forsuring av havet, reduksjon i breis og snødekke.
  |    |  |  |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |   |  . |   (Dec 2012)   |  |   |     |      |   (Dec 2012)   |    (The Age (Aus) Jan 2013)  | (CICERO Feb 2013)   (NASA)  |     |     |     |  

Akselererende drivhuseffekt
De globale, anslås til overog er økende. Holdes denne (“stø”) kursen blir de globale utslippene over 50 milliarder tonn 15 år fra nå. Noe av dette  absorberes av jordsmonn og vegetasjon. Noe  tas opp av havet og forårsaker alvorlig . Noe og blir der i mange år.

Det er de store tilbakekoblingsmekanismene som bestemmer omfanget av klimaendringene. Med varmere polarhav og tinende permafrost, vil stadig mer  “dypfryst” . Metan er en langt sterkere drivhusgass enn CO2.

Dersom havene fortsetter å bli varmere er det risiko for at de når et metningpunkt og slutter å ta opp CO2, for til slutt å begynne å gi CO2 tilbake til atmosfæren. Hvis denne situasjonen oppstår, kan det utløse en eskalerende  drivhuseffekt, en hendelse assosiert med Paleocene–Eocene Thermal Maximum () som fant sted for 55 millioner år siden. PETM beskrives som en verdensomfattende og uvanlig rask oppvarming med påfølgende naturkatastrofer. På den tiden brukte naturen 20 000 år for en økning i global gjennomsnittstemperatur på 6 ° C. Med nåværende utviklingstakt vil vi bare trenge omlag 100 år denne gangen.

Subsidier til de rikeste
Selv om vi vet at vi oppfører oss som narkomane – med en atferd som er svært kostbar og skadelig for oss selv og andre – klamrer vi oss desperat til alle typer overforenklinger, rasjonaliseringer, fabrikasjoner, propaganda og myter for å holde det gående litt til. Uten å protestere godtar vi å betale for vår egen ødeleggelse. I stedet for å kreve massive subsidier for å gjøre våre samfunn  bærekraftige så raskt som mulig, subsidierer vi over skatteseddelen de  mer enn noensinne. Fossilt brensel-bransjen foræres nå mer enn USD 520 milliarder i året i tillegg til sine nåværende astronomiske overskudd:

“Til tross for veksten i lavkarbon energikilder, dominerer fossile brensler fortsatt  i den globale energimiksen, støttet av subsidier som utgjorde  $ 523 milliarder i 2011, opp nesten 30% fra 2010 og seks ganger mer enn subsidier til fornybar energi “.

I følge Worldwatch institute subsidieres fossil energi med nærmere i året. IMF anslår subsidiene til å være

Energieffektivitet kan holde døren til 2°C -målet åpent  litt lenger
“…målet om å begrense oppvarmingen til 2 ° C blir stadig vanskeligere og mer kostbart for hvert år som går … nesten fire femdeler av CO2-utslippene man kan tillate innen 2035 er allerede låst i eksisterende kraftverk, fabrikker, bygninger, osv. Hvis tiltak for å redusere CO2-utslipp ikke er gjort før 2017, vil alle  tillatte CO2-utslipp være låst av energiinfrastruktur. Rask utplassering av energieffektive teknologier vil kunne utsette låsingen av tiltak til 2022, og kjøpe tid for å sikre en etterlengtet global avtale om å kutte utslipp av drivhusgasser. Under en tredjedel av de påviste reservene av fossilt brensel kan brukes før 2050 hvis verden skal  oppnå 2°C- målet”  . |    |     |   (Aftenposten jan 2013)   |  

Lagret solenergi
Kull, olje og gass – fossilt brensel – er lagret solenergi fra en fjern fortid. For 300 millioner år siden var sola svakere, men det var mye mer CO2 i lufta. Over   millioner av år har karbon blitt absorbert av planter, trær, alger og dyr, for til slutt å ende opp på bunnen av sumper, innsjøer eller hav og med tiden forvandles til kull og olje. Vi er nå alle involvert i det største eksperiment noensinne: gjenskape Juratidens klima i global skala, ved å returnere naturlig lagret karbon tilbake til atmosfæren – denne gangen med en varmere sol.

Det som skjer nå, er ingen klimavariasjon,  det er en reell klimaendring. har  ikke økt de siste førti år. Det er ingen spesiell oppvarmende Milankovich effekt på gang, slik vi hadde i , omlag 6000 år siden, og det er ingen store ikke-eruptive vulkaner som pumper drivhusgasser opp i lufta. Det er ingen annen forklaring på dagens globale oppvarming enn menneskelig aktivitet. Vi kan allerede observere hvordan jordas klima og med det verdens økosystemer er i endring i akselererende tempo.

Vær-variasjoner
Endringene vil mest sannsynlig skje trinnvis og være ujevnt geografisk fordelt, slik det har vært tidligere. Sterke La Ninas i Stillehavet vil gi kjøligere perioder, El Niños varmere perioder. Den nordatlantiske osillasjonen (NAO) vil fortsette å ha varierende innvirkning på været i det nordøst-atlantiske området. En tykkere “asiatisk brun dis” vil redusere den globale oppvarmingen i noe tid, mens mindre luftforurensning vil forsterke  den. Mer vanndamp kan medføre sesongmessig kjøligere vær i enkelte regioner, med mer skydannelse og økende nedbør. Et stadig åpnere polhav gir sterkere polare høytrykk, forstyrrer , de ,  , og grenseområder. Solas innstråling vil også variere i sykluser. Men disse variasjonene er endringer i været. – Klimaendringene er endring i gjennomsnittlig vær over 30 år eller mer.

Klimaet varig skadet allerede
Så lenge økningen skyldes bare drivhusgasser vil endringene være ganske langsomme og forutsigbare. Når de store, naturlige tilbakekoblingsmekanismene  aktiveres, kan det hende at endringene skjer raskt. Den langsiktige trenden er klar – den globale temperaturen øker for tiden i gjennomsnitt med 0,2°C per tiår. Endringene er irreversible fra et menneskelig perspektiv. Verden som vi kjente den er nå borte. Vi kan bare gjøre mer eller mindre kvalifiserte gjetninger på hvordan den nye verden etterhvert vil se ut, prøve å begrense skadene og ellers tilpasse oss  som best vi kan.

Det nye paradigmet: fornybare energikilder og bærekraftig utvikling.

a. Fornybar energi forurenser ikke luft og vann

b. Fornybar energi er evig

c. Fornybar energi øker lokal fleksibilitet og robusthet, holder kapital på lokale nivå, desentraliserer logistikk, øker innovasjon og lokal kompetanse, stopper kapitalakkumulasjon på feil steder,  forenkler og forbedrer demokratiske prosesser.

d. Fornybar energi hindrer global oppvarming og sikrer en tryggere og bedre fremtid for kommende generasjoner

Fossil-religiøse, petroholikere og petromane

“Klimaskeptikere” og andre virkelighetsfornektere har et religiøst forhold til klima. De klamrer seg til finurlige halmstrå, anekdoter, useriøse kilder som Daily mail, Fox news, karbon- og tobakksindustriens “tenketanker” som Heritage foundation, Heartland institute og Cato institute, propaganda direkte fra amerikansk-arabisk olje- og kull-lobby og rene skrøner. De gjør tydeligvis alt for å tekkes guden sin. Denne guden heter Fossil Energi til fornavn og Hensynsløs Grådighet til etternavn. Denne guden forsvarer de med nebb og klør uansett hvordan virkeligheten ser ut. Hvis du hører godt etter, lyder deres daglige bønn  omtrent slik:

Kjære gud, Du som er i grunnen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme ut i luft og vann.
Skje din vilje og forurens himmel og jord. Fornekt alt. Gi oss i dag vår daglige olje. Led oss ikke inn i fristelsen det er å søke sannhet og virkelighet, men frels oss fra alternative energikilder. Vern flommen av petro-dollar til Aramco, ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, Statoil, Koch-brødrene, president Putin, kinesiske olje-princelings og petro-tyranner over alt.
Inspirer oljelobbyen og deres tenketanker, gi dem styrke og fortsett å gi de millionene med petrodollar som trengs for å forvirre, friste og handlingslamme folk i enda noen år. Hold kvinnene nede og miljøvernerne borte.
For de rikeste er dine, og multimilliardærenes ære, grådighet og makt i evighet. Amen.

Petroholikerne  finner alltid nye påskudd for å fortsette sine uvaner, og  vil til siste slurk  fortelle til all verden at det ikke er så farlig. Den petronarkomane flyter viljeløst med strømmen, greier bare å se fram til neste “fix”.

Risikoen med å velge  det fossile brennstoff- paradigmet  (eller “business as usual”) så lenge som mulig, er at du kan oppfattes som medvirkende eller delvis ansvarlig for en permanent etablering av en utarmet, forurenset og fattig verden med enorme formuer konsentrert hos et par tusen multimilliardær- tyranner kombinert med økende fattigdom for flertallet. I tillegg bidrar du til finansiering av terror-grupper og spredning av ekstremislamistisk ideologi. Enda verre: du stjeler fremtiden fra våre  barnebarn.

Risikoen med å velge  bærekraftig-utvikling- paradigmet er å måtte betale litt ekstra nå for en langt bedre og tryggere framtid for alle. Vi er alle mer eller mindre petroholikere.  Jo raskere vi begynner jobben med å komme oss ut av avhengigheten, desto bedre.
Valget er ditt – og mange forhold tilsier  at du må velge nå.

  |   

Vi burde ha endret vårt levesett for førti år siden. Jo lenger vi venter, jo dyrere vil det bli. Vi har visst hva som må gjøres i flere tiår.

Ut av oljealderen nå!

Har du lyst til å lese en e-bok om dette temaet: :

Maldive islands are threatened by global warming and rising sea levels

Maldivene trues av global oppvarming og stigende hav
(Foto: Åke Bjørke)
Maldivene og andre lavtliggende øyer kan tjene som advarende “kanarifugler i en kullgruve” i vårt globale eksperiment med drivhuseffekten.

Links:

 |       | 

  |   |    |    |      |      |    |     |     |     |   Scientific American (2012)   |    |     |     |  

     |       |  (NASA July 2012)  |   (Aug 2012)   |        |       |       |       |     (Scientific American)   |     (Environmental research) | (Boston Globe, Oct 2012)  |    |    |    (Nov 2012)  |   (Dec 2012) | (Nov 2012)  |     |   (Alternet Dec 2012)   |   (Reuter, Dec 2012)  |  (Science news, Feb 2013)    (2013)  |    (NYT March 2013)

 NY Times, 2012  |   (Hansen)

IPCC 2007:      |     |       |     |      |      |      |      |      |     |      |  

(Discovery channel)

  |     |

   |    (The Hill, 2012)

  |   

 (Oct 2012)

 (Independent, Oct 2012)

   |      |         |     

     |       |     (Met office, UK)

 Aug 2012

 (TED lecture 2009)

  (Nature blog April 2012)

  (350. org)

(Science Daily, March 2012)

    |     

 (Forbes, September 2012)  |    

 (BBC 2012)

 (Alternet August 2012)

See an easy-to understand video:
        |       

   |        |          |     |     |         |    

    |    

   |       |     (New York Times, August 2012)  |    (Guardian, Oct 2012)

(CanberraTimes March 2012)

 (blog)

 – Clearing the PR pollution that clouds climate science

     |        |    

   |     |      |       |     |      |     

6 Scary Extreme Energy Sources Being Tapped to Fuel the Post Peak Oil Economy

 (Alternet 2012)

 (KSL.com, September 2012)

(UN) (February 2012)

(McKinsey april 2012)

  |   

 (LEAD)

 (Guardian, March 2012)

 (Guardian, March 2012)

 (Economic times, March 2012)

 (Oil and energy investor 2012)

 (Economics for equity and environment, 2012)

 (Scientific American, April 2012)

Aviation Environment Federation (AEF) 

3 Responses to Klimaendringene

 1. says:

  I just got out of the bed and im already reading your articles. this means something! Very useful for constructing my websiteThanks!

  Liked by 1 person

 2. says:

  Gracias por compartir su maestra en esta rea. Hay mucho Info intil en esto que flota alrededor y aprecio su trabajo duro.

  Liked by 1 person

 3. Pingback: Vinteren har vært kald. Oppvarming avlyst? | Education for Sustainable Development

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s